Svar till Stadsbyggnadskontoret

Här samlas svar som skickats till Stadsbyggnadskontoret avseende förslaget på byggnationer av bostäder på koloniområdena. Först presenteras Stadsbyggnadskontorets programförslag, därefter de inkomna svaren på förslaget. 

Stadsbyggnadskontorets programförslag

Stadsbyggnadskontorets förslag till nybyggen i området ”Riksby Norra”

Missnöje med förslag på nya bostäder i Bromma

Utdrag ur "Bromma tidning", nr 17, 2016.

Utdrag ur ”Bromma tidning”, nr 17, 2016.

Artikeln ovan sätter fingret på det missnöje som programförslaget bär med sig. Nedan finns alla svar till Stadsbyggnadskontoret samlade på förslaget om specifikt ”Norra Riksby”. Svar har kommit in från privatpersoner, kolonister, koloniföreningar, myndigheter och organisationer. Stadsbyggnadskontoret har inte responderat på svaren.

Svar från privatpersoner

Svar från privatpersoner och kolonister – 159 svar
Här presenteras samtliga svar till Stadsbyggnadskontoret från personer som inte gett oss sitt medgivande att publicera deras namn. I de här svaren anges endast Stadsbyggnadskontorets diarienummer. Handskrivna svar återges inte. Läs alla 159 svaren på länken nedan.
Läs svaren från privatpersoner och kolonister här

Kolonisten Katarina L
I svaret fokuserar Katarina L på ekologiska spridningsvägar, fornlämningar och infrastruktur.
Läs kolonisten Katarina L:s skrivelse här

Kolonist Mikael Ljung
I svaret fokuserar Mikael Ljung på infrastruktur, kulturhistoria och naturaspekter.
Läs kolonisten Mikael Ljungs skrivelse här

Kolonist Hans O. Åkeson
I svaret fokuserar Hans O. Åkeson på infrastruktur.
Läs kolonisten Hans O. Åkesons skrivelse här

Svar från koloniföreningar

Svar som avser trädgård och natur

 • Maria Flinck, trädgårdshistoriker och trädgårdsantikvarie  Läs här
 • Catharina Nolin, docent i konstvetenskap vid institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, expert på historiska parker, särskilt offentliga parker, och ämnesföreträdare i Kulturarvsstudier  Läs här
 • Naturskyddsföreningen, Stockholm  Läs här
  Naturskyddsföreningen betonar att Stockholms stad borde arbeta med fördjupade översiktsplaner (1) istället för med program, att det saknas ekosystemtjänsteanalys (2) och miljökonsekvensbeskrivning. Naturskyddsföreningen delar inte heller Stadsbyggnadskontorets bedömning att exploateringen innebär ringa miljöpåverkan, utan skriver att oersättlig Stockholmsnatur kommer att gå förlorad och att stadens programförslag inte tar till vara de speciella förutsättningarna i området.

Svar från myndigheter och organisationer

 • Björklidens golfklubb, Jarl Klang  Läs här
 • Björklidens golfklubb, Micke Lundin  Läs här
 • Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan i Stockholm  Läs här
 • Bromma Hembygdsförening  Läs här
 • Bromma hembygdsförening, Nils Ringstedt  Läs här
 • Ellevio AB  Läs här
 • Engelska skolan, Bromma  Läs här
 • Fortum, Värme  Läs här
 • Försvarsmakten  Läs här
 • Hyresgästföreningen i Bromma och Ekerö  Läs här
 • Luftfartsverket  Läs här  Luftfartsverket skriver att hela planområdet ligger inom skyddsområdet för Luftfartsverkets radarstation i Bällsta. Inom detta område råder begränsningar i byggnadshöjd enligt ICAO DOC 015 och högsta tillåtna höjd på byggnader måste vara lägre än de höjder som Bromma flygplats tillåter. Varje byggnadsobjekt överstigande 20 m i höjd ska remitteras till Luftfartsverket innan de uppförs. Bällstaradarn betjänar riksintressen för civil och militär luftfart. Flertal byggnationer har stoppats i Sundbyberg av ovanstående skäl.
 • Myntet Invest KB  Läs här
 • OK-Q8 AB  Läs här
 • Samfundet S:t Erik, Stockholm Läs här
 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)  Läs här
 • Solna stad, Kommunstyrelsens arbetsutskott  Läs här
 • Solna stad, Stadsledningsförvaltning  Läs här
 • Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)  Läs här
 • Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen  Läs här
 • Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning  Läs här
 • Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning (protokoll)  Läs här
 • Stockholms stad, Exploateringsnämnden  Läs här
 • Stockholms stad, Fastighetsägarföreningen, Västra avdelningen  Läs här
 • Stockholms stad, Idrottsförvaltningen  Läs här
 • Stockholms stad, Kulturförvaltningen/Stadsmuseet  Läs här
 • Stockholms stad, Kulturnämndens kulturmiljöutskott  Läs här
 • Stockholms stad, Miljö- och hälsoskyddsnämnden  Läs här
 • Stockholms stad, Rådet för funktionshinderfrågor  Läs här
 • Stockholms stad, Rådet till skydd för Stockholms skönhet  Läs här
 • Stockholm stad, Trafiknämnden  Läs här
 • Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen  Läs här
 • Stockholms Stads Parkerings AB  Läs här
 • Stockholm Vatten  Läs här
 • Stockholm Vatten Avfall AB, Emelie Paulsson  Läs här
 • Stockholm Vatten Avfall AB, Peter Nyström Läs här
 • Storstockholms Brandförsvar  Läs här
 • Svenska tennisförbundet  Läs här
 • Telia Sonera Skanova Access AB  Läs här
 • Trafikverket  Läs här
 • Swedavia Airports AB  Läs här  Bromma flygplats betonar vikten av att husen som byggs måste klara buller från flygplatsen, omkringliggande vägar och tunnelbana. Flygplatsen vill även ha ett säkerhetsavstånd till den nya bebyggelsen på 300 m (standard). Verksamhetslokalerna som i programförslaget är placerad väldig nära landningsbanan kanske inte kan godkännas av säkerhetsskäl. Lyftkranar får inte vara högre 59, 4 m över havet vid byggnation. Bromma flygplats informerar även om att marken där golfbanan finns är förorenad från fyllnadsmassor samt från tidigare brandövningar. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret.
 • Swedavia, Marcus Werbowsky  Läs här
 • Sweco  Läs här
 • Yimby, Tobias Davidsson  Läs här
 • Yimby, Anders Gardebring  Läs här

Fotnoter till Naturskyddsföreningens svar
(1)  Jämfört med att arbeta med program, ställer arbete med en fördjupad översiktsplan andra krav på samråd med kommunmedborgarna, och dessutom krävs att en miljökonsekvensbeskrivning utförs enligt miljöbalken.
(2)  Ekosystemtjänsteanalys görs bl.a genom att räkna antal befintliga träd som måste fällas för på så vis undersöka påverkan på rening av luft, infiltration av regnvatten, bibehållande av grundvattennivå, bullerdämpning och upptag av koldioxid.