Infrastruktur: Huvudvägar till Bromma enligt översiktsplanen 1999

Förslag på vägnät i Bromma, enligt Stadsbyggnadskontorets översiktsplan från 1999.

16 Tritonbron, en del av Huvudstaleden
En ny broförbindelse, Tritonbron, mellan Tritonvägen i Sundbyberg och Ulvsundavägen i Stockholm skulle tillsammans med en utbyggnad av Huvudstaleden genom Solna förbättra förbindelserna frän Västerort till Solna och Innerstaden och därvid avlasta flera trafikleder i inre Västerort och även gatunätet på Kungsholmen. En utbyggnad av bostäder och arbetsplatser på Brommafältet ökar behovet av förbindelsen.

17 En fullt utbyggd Huvudstaled i Bromma
En fullt utbyggd Huvudstaled i Bromma kan aktualiseras pä längre sikt. Förbindelsen skulle ytterligare avlasta en del av det nuvarande huvudvägnätet i Västerort samt Tranebergsbron och gatunätet på Kungsholmen. Behovet och utformningen av Huvudstaleden är bl a beroende av utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser på Brommafältet.

18 Yttre tvärleden inkl Västerleden över Mälaröarna (Förbifart Stockholm)
Yttre tvärleden är ett regionalt och nationellt vägprojekt med uppgift att sammanbinda regionens södra och norra delar. Sträckningen över Mälaröama, Västerleden, kan även tjäna som kringfartsled förbi regionens mer centrala omräden och utgöra den nya väg E 4. För Stockholms del får en Västerled effekten att förbinda de yttre delarna av de sydvästra och de västra stadsdelama samt att avlasta Essingeleden. Reservat visas för sträckorna i Stockholm, dvs Kungens Kurva-Mälaren och Mälaren-Häggvik.

19 Essingeledens Brommagren
Essingeledens Brommagren skulle tillsammans med en breddning av Essingeleden mellan Gröndal och Midsommarkransen förbättra förbindelserna mellan regionens sydvästra och nordvästra delar och vara ett intressant projekt om Västerleden skulle förskjutas längt bort i tiden.

En utbyggnad av Brommagrenen innebär att trafikförsörjningen av eventuella nya bostäder och arbetsplatser pä Brommafältet underlättas. Dessutom avlastas Essingeleden norr om Stora Essingen samt Tranebergsbron från trafik. Brommagrenen respektive Tritonbron-Huvudstaleden i Solna har i viss män samma trafikfunktioner när det gäller att förbinda Västerort med vägsystemet söderut. Detta innebär att behovet av Tritonbron-Huvudstaleden minskar vid en uppbyggd Brommagren och vice versa.
Reserverat visas för Brommagren i tunnel från Stora Essingen till Ulvsunda.

20 Ulvsundavägen
En utbyggnad av Tritonbron-Huvudsataleden i Solna, Huvudsataleden i Bromma eller Essingeledens Brommagren nödvändiggör en upprustning av Ulvsundavägen från anslutningarna med dessa leder till Rinkeby.