Lägg föreliggande förslag på is

Jag hävdar att det finns mycket bättre mark att bygga bostäder på i Bromma än Riksby. Exempelvis kommer nedgrävningen av högspänningsledningarna att frigöra mark i Höglandet/Västerled ända ut till Hässelby.

Det är många begränsningar i området runt Bromma flygplats:

  • Flygplatsen finns kvar till och med 2038.
  • Fridlysta djur – exempelvis groddjur, huggorm och fladdermöss – lever i området.
  • Gravsättningar från järnåldern omgärdar hela området.

Nuvarande förslag utplånar det unika miljön – fridlyst fauna och kulturhistoriska gravsättningar som är identifierade av Riksantikvarieämbetet. Förslaget ger också vid handen att kontor måste byggas (på den förorenade marken) närmast flygplatsen och att dessa, i ett nästa steg, ska byggas om till bostäder.

Remissvar Miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget till program under förutsättning att:

  • Den föreslagna bebyggelsen i Riksby klack anpassas så att befintliga habitatnätverk för groddjur och barrskogsfåglar inte försämras så mycket att nätverken hotas.
  • Förslag på kompensationsåtgärder för intrång i naturmark redovisas.

Stadsbyggnadskontoret har inte svarat på det här remissvaret.

Remissvar från Arkeologgruppen
Arkeologgruppen visar tydligt att mängder med fornminnen och de Geer morän kommer att försvinna om Stadsbyggnadskontoret driver igenom sitt förslag.

Stadsbyggnadskontoret har inte svarat på det här remissvaret.

Stadsplanelagt område
Riksby koloniområde är ett stadsplanelagt område från 1930-talet. Stugorna är arkitektritade och trädgårdarna arkitektplanerade. Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att ”stympa” det här kulturhistoriska unika, snart 100 år gamla, koloniområdet som utgör en unik historisk berättelse från svåra tider i Stockholm under tidigt 1900-tal. De smala grusvägarna vill Stadsbyggnadskontoret förvandla till breda gator för bussar och utryckningsfordon. Den här förändringen kräver att etthundrasjuttio unika stugor och trädgårdar försvinner.

Stadsbyggnadskontoret har inte gjort en konsekvensanalys av sitt eget förslag
Projektet startade redan 2011 och den enda parametern för val av plats är närheten till t-bana och kommunala kommunikationer, säger projektledaren för Norra Riksby. Dock kommer Stadsbyggnadskontoret, när de väl startar sin analys av området, att hitta betydligt fler parametrar att ta hänsyn till. Det är en enormt komplex plats som det inte ens fungerade att bygga bostäder på under 70-talet.

Området är idag betydligt mer komplicerat jämfört med 1973:

DN Nordväst 1973-08-23