Stadsbyggnadskartor i Stadsbyggnadskontorets översiktsplan 1999

DEFINIERADE SOM KULTURHISTORISK VÄRDEFULLA MILJÖER (BROMMA)

BILD SAKNAS!!!

Förklaring: Stadsdelar och områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden, enligt Stockholms stadsmuseums redovisning.

STOCKHOLMS BYGGNADSORDNING – OLIKA STADSBYGGNADSKARAKTÄRER

BILD SAKNAS!!!

STOCKHOLMS GRÖNSTRUKTURER (BROMMA)

NATURVÅRDSOMRÅDEN AV RIKSINTRESSE

De Geermoräner 

Under den senaste istiden bildades så kallade De Geermoräner (stora stenblock). I Bromma dokumenterades moränerna av geologen Gerhard de Geer på 1940-talet. Han kunde här utläsa hur isens utbredning förändrats över tid. Moränerna finns inom flera stadsdelar i Bromma, både inom bebyggda kvarter och inom naturområden och parker. Ett antal områden utgör riksintresse för naturvård.

Uppfattningen om hur riksintresset ska avgränsas har skiftat. Den avgränsning som visas på kartan Stockholms grönstruktur (ovan) gjordes våren 1997 av Stadsbyggnadskontoret i samråd med Stockholms universitet. Områden som definierats ha ett riksintresse och vara naturskyddade är:

  • Judarskogen
  • Kyrksjölöten, utvigdat nordost om Spångavägen, över Kortenslunds koloniområde
  • två mindre områden i Sundby
  • ett område inom Beckomberga sjukhuspark
  • fyra mindre områden i Olovslund och Nockebyparken.

För att förståelsen av isens reträtt är det viktigt att sekvenser av olika typer av så kallade moränryggar och mellanrummen mellan dem bevaras. Både ryggar och mellanliggande partier behöver skyddas mot ingrepp som skadar morän- och lerlager, till exempel bebyggelse, vägbyggen och schaktning.

Överesiktsplanen anger att både Judarskogen och Kyrksjölöten ska bevaras. Judarskogen är naturreservat sedan 1996 och Kyrksjölöten sedan 1997.

I Brommalandets öppna sprickdalslandskap finns flacka sjöbäckar med grunda sjöar, rika på vatten- och strandvegation, i exempelvis Judarn, Kyrksjön och Lillsjön.

ÖVRIGT AV INTRESSE I BROMMA

Åkeshov och Äppelviken
Här finns äldre gårdar, bytomtläge, fomborg och Ryssmuren.

Ängby och Bromma flygfält/Riksby
Här finns äldre gårds- eller bytomtslägen och gravfält, ofta även runstenar.

Eneby
Här finns gravfält.

Här kan du ladda ned alla kartor från översiktsplanen 1999:

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 1999
Stockholms byggnadsordning 1999
Stockholms grönstruktur 1999
Markanvändning och bebyggelseutveckling 1999
Ekologiskt särskilt känsliga områden 1999
Stadsbyggnadsstrategin 1999