Stadsutveckling i Bromma enligt översiktsplanen 1999

Mariehäll, Brommafältet, Ulvsunda och Alvik

Mariehäll, Brommafältet och Ulvsunda har goda utvecklingsmöjligheter om flygtrafiken avvecklas. Flygplatsen utgör riksintresse enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Innan flygplatsen kan avvecklas får inte riksintresset påtagligt skadas. Kommunfullmäktige beslutade 1994 att flygverksamheten på Bromma ska upphöra. Intentionen idag är att flyget inte kan avvecklas förrän en ny flygplast har etablerats på Södertörn. Frågan utreds.

Programarbetet har påbörjats för hela området. Avsikten är att på sikt kunna bebygga Brommafältet med bostäder och lokaler samt anlägga park- och grönområden. Tidpunkten är mycket osäker och utbyggnaden kommer att ske etappvis över en lång tid.

En fortsatt samverkan kommer att ske med Sundbybergs och Solna kommuner om gemensamma planeringsförutsättningar. Det finns förutsättningar att utnyttja det gamla industriområdet längs Bällstaviken för ny stadsbebyggelse med lokaler och bostäder. Omfattande markföroreningar finns i kv Lyftkranen i den södra delen av Ulvsunda.

Programförslag finns för bostäder och kontor intill den planerade Tritonbron. Ett förslag till Huvudstaled-Tritonbro har utarbetats av Solna, Sundbyberg och Stockholm.

Alvik – för närvarande pågår en utbyggnad av Alviks centrum med kontor, hotell, butiker och station för snabbspårvägen. När Alviks centrum är utbyggt framstår en utveckling av området mellan Alviksplan och Ulvsundaplan som en naturlig andra etapp.